ว30290 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 2/2561

เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่อการเขียนโปรแกรมไพทอน (Basic Python) โดยศึกษาประเภทของข้อมูล (data type) ตัวแปร (variable) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างเช่นการเก็บข้อมูลแบบลิสต์ (List) รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมโดยครอบคลุมถึงฟังก์ชั่นหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรม โดยเริ่มตั้งแต่การประกาศตัวแปรในการเขียนโปรแกรมจนถึงวิธีการทำงานในรูปแบบต่างๆเช่น การทำงานแบบเงื่อนไข (if condition) การทำงานแบบวนซ้ำ (for-loop, while loop) ซึ่งสาระสำคัญในการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมจะนำการเรียงและการค้นหาข้อมูลขั้นพื้นฐาน (sort and search) มาใช้เพื่อเรียนรู้ในวิธีการ วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาโปรแกรมใน รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเรียงข้อมูลแบบ bubble sort แบบ Selection sort แบบ Shell sort แบบ Merge Sort แบบ Quick Sort เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพการเขียนโปรแกรมได้