วิชาทักษะชีวิต ม.4

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของวิชาทักษะชีวิต เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติทางด้านอารมณ์ ความคิด สติปัญญา และให้รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้ากับครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม ฝึกตนเองให้มองโลกในแง่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างสถานการณ์จำลอง (Role Play) , เกม , การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Group Work) , การระดมสมอง , การอภิปราย (Discussion) รวมไปถึงการใช้แบบประเมินตนเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการจัดการ ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง และด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป