ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6

ให้นักเรียนอัด VDO ความยาวประมาณ 2 นาที เกี่ยวกับอาชีพในฝันของตนเองพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. What is your dream job?

2. Why have you decided to choose this job?

สอบซ่อมครั้งที่ 2 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6


ให้นักเรียนอัด VDO ความยาวประมาณ 2 นาที เกี่ยวกับอาชีพในฝันของตนเองพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. What is your dream job?
2. Why have you decided to choose this job?


สอบซ่อมครั้งที่1 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

ให้นักเรียนอัด VDO ความยาวประมาณ 2 นาที เกี่ยวกับอาชีพในฝันของตัวเองพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. What is your dream job? 
2. Why have you decided to choose this
job?