โภชนาการบุคคล

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางโภชนศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร ความสำคัญ  ประโยชน์ของอาหาร  และสารอาหารหลักโภชนาการ  หลักการจัดอาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ  และบุคคลภาวะพิเศษ  โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร  ความต้องการปริมาณสารอาหาร  การคำนวณสารอาหารที่ร่างกายได้รับ

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงานกระบวนการกลุ่มการสร้างทักษะการปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงานซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการเสียสละมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะมีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า