นิทานพื้นบ้าน (เพิ่มเติมเลือก ม.1)

วิชานิทานพื้นบ้าน (เพิ่มเติมเลือก) จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถนำข้อคิดจากนิทานไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

พัฒนาทักษะภาษา ม.3

รายวิชาพัฒนาทักษะภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูดเพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการเขียนและการพูดเพิ่มมากขึ้น