ความรู้พื้นฐานนันทนาการ

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำนันทนาการ และการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการได้ และมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถบูรณาการกิจกรรมนันทนาการกับการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม