ซ่อมครั้งที่ 1 และ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และทักษะวิทย์ฯ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานซ่อมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 ว21102 ภาคเรียนที่ 2/2562 ม.1

ให้นักเรียนทำแผนผังความคิด (Mind map) จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์

2. ระบบนิเวศ

พิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษขนาด A4 

ส่งไฟล์งาน pdf ที่ e-mail : jajasumitra@gmail.com


งานซ่อมวิชาทักษะและกระบวนการทางวิทย์ฯ2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ม.1

1. จงเลือกข่าวและวิเคราะห์ข่าวไวรัส COVID-19 โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ด้านบนขวาของกระดาษ

1.2 เนื้อหาของข่าว

1.3 การวิเคราะห์ข่าว โดยระบุว่าข่าวที่เลือกมามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด

1.4 แหล่งอ้างอิง อย่างน้อย 1 แหล่ง

2. พิมพ์ในกระดาษ A4  จำนวน 1-2 หน้า

3. ส่งไฟล์ PDF   มาที่อีเมลล์ jajasumitra@gmail.com