สอบซ่อมครั้งที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบนี้มีทั้งสิ้น 20 ข้อ

2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

3. มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที