สอบซ่อม วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2

แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งสิ้น 30 ข้อ 

เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

นักเรียนต้องทำคะแนนให้ได้เกินร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่าน

สอบซ่อมครั้งที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบนี้มีทั้งสิ้น 20 ข้อ

2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

3. มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที