ซ่อมครั้งที่ 3 วิทยาศาสตร์ ม2 เทอม 1

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนดโดยข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ มี 2 ชุดให้นักเรียนทำทั้ง2ชุดภายในใเวลา 20 นาที