เคมี 5

  ***ประกาศ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังคงไม่ผ่าน(ติด0)ในรายวิชาวิทยาศาตร์ในระดับชั้นใดๆ ก็ตาม

ขอให้ดำเนินการเเก้ 0 ภายในระบบE-learning โดยเเยกตามระดับชั้นเเละรายวิชาที่ตนเองตกอยู่ได้เลย


งานซ่อมครั้งที่ 3 ปลายภาค เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (เทอม 2)

งานซ่อมครั้งที่ 3 ปลายภาค เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

  ***ประกาศ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังคงไม่ผ่าน(ติด0)ในรายวิชาวิทยาศาตร์ในระดับชั้นใดๆ ก็ตาม

ขอให้ดำเนินการเเก้ 0 ภายในระบบE-learning โดยเเยกตามระดับชั้นเเละรายวิชาที่ตนเองตกอยู่ได้เลย

งานสอบซ่อมครั้งที่ 3 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (เทอม 1)

งานสอบซ่อมครั้งที่ 3 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

  ***ประกาศ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังคงไม่ผ่าน(ติด0)ในรายวิชาวิทยาศาตร์ในระดับชั้นใดๆ ก็ตาม

ขอให้ดำเนินการเเก้ 0 ภายในระบบE-learning โดยเเยกตามระดับชั้นเเละรายวิชาที่ตนเองตกอยู่ได้เลย