ภาษาไทยพื้นฐาน ม.2 (ท22101)

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง การอ่านในใจ ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง สารคดีและบันเทิงคดี ฝึกเขียนจดหมาย เรียงความ ย่อความ ฝึกมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ฝึกการฟังในที่ประชุม ใช้สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสมตามหลักการพูด ศึกษาหลักภาษาเรื่องคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มคำ และหน้าที่ของกลุ่มคำ เครื่องหมายวรรคตอน ศึกษาฉันทลักษณ์ของร้อยกรองประเภทกลอน โคลง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาทั้งกระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ประกอบกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และกระบวนการกลุ่ม เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตลอดจนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ