คณิตศาสตร์ 1

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ โดยสามารถรับแบบฝึกได้ที่อาจารย์สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ ที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคารวิทยวิโรฒ