วิธีการสอบซ่อมครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 5

ทำเอกสารประกอบการซ่อมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง

กำหนดส่ง วันที่  22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รับงาน    ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้น 5

              โต๊ะอาจารย์ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ

ส่งที่  ชั้น 5 อาคารวิทยวิโรฒ โต๊ะอาจารย์ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ