วิธีการซ่อมคณิตศาสตร์ 7 ม.4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

วิธีการซ่อม นักเรียนระดับชั้น  ม.4 เทอม 1 รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562

 

ชื่อวิชา           คณิตศาสตร์ 7

รหัสวิชา          ค 31101

ระดับชั้น         มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียน         1/2562

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ      อาจารย์ไพศาล  จรรยา

รายละเอียด/วิธีการซ่อม

ทำใบงานเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ และจำนวนจริง

กำหนดส่ง        ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ส่งที่              อาจารย์ไพศาล  จรรยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น 5