โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1

รายวิชาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1 จัดการเรียนรู้โดยนำโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น มาเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจำแนกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็นสาระการเรียนรู้ ดังนี้

สาระการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

สาระการเรียนรู้ที่ 2 พีชคณิต

สาระการเรียนรู้ที่ 3 การวัด

สาระการเรียนรู้ที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์ 5

รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ประกอบด้วยบทเรียน 4 บทเรียน ได้แก่

บทที่ 1 การแยกตัวประกอบพหุนาม

บทที่ 2 สมการกำลังสอง

บทที่ 3 พาราโบลา

บทที่ 4 พื้นที่ผิวและปริมาตร