วิธีการซ่อม ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ 11 (ค33101)

รายละเอียดวิธีการซ่อม

ให้นักเรียนเขียนข้อสอบ O-NET เรื่อง ลำดับและอนุกรม  โดยเขียนโจทย์และเฉลยอย่างละเอียด จำนวน 30 ข้อ ลงในกระดาษรายงาน และเย็บมุมส่งพร้อมเขียนปกรายงานด้วย

**นักเรียนเขียนส่งด้วยลายมือของตนเอง**

หมายเหตุ*** นักเรียนสามารถนำงานซ่อมมาส่งได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
โดยส่งที่โต๊ะอาจารย์สุธารัตน์ สมรรถการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิทยวิโรฒ

ประกาศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562

//นักเรียนเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการซ่อมและกำหนดวันส่งงานซ่อมได้ตามไฟล์ที่แนบมา//