ภาษาอังกฤษ 1

วิชาภาษาอังกฤษ 1 เป็นวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

อาจารย์ผู้สอนได้แก่ 1. อาจารย์พฤกษาพันธุ์ สวาทสุข  2. อาจารย์นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ 3. อาจารย์ศุภร์  มนต์เลี้ยง  4. อาจารย์นาวิน นิยมวัน