ภาษาอังกฤษผ่านการแปล 1 (อ31234)

ศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์ผ่านแบบฝึกหัดแปลประโยค ทั้งการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติ2 (อ31230)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติเป็นวิชาที่สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษ8 โดยผู้สอนเป็นอาจารย์ท่านเดียวกับที่รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ8

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติ 1 (อ31229)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติเป็นวิชาที่สร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษ8 โดยผู้สอนเป็นอาจารย์ท่านเดียวกับที่รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ7

ภาษาอังกฤษ 7 (อ31101)

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้สอนที่รับผิดชอบได้แก่ อ.จินตนา นักบุญ, อ. ดร. รสนา มรรษทวี, อ. ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์, อ. สาริน นุชอุดม, อ. นาวิน นิยมวัน