อ่าน-เขียนอังกฤษอาเซียน 4 (อ32220)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนย่อหน้าประเภท descriptive พร้อมทั้งฝึกอ่านบันเทิงคดีประเภทวรรณกรรมเยาชน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียนย่อหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น