ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนขั้นสูง 5 (อ32209)

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดโดยการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาและสร้างสรรค์ มีทักษะการคิด การแก้ปัญหา การดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมรประสิทธิภาพ