ภาษาจีนเบื้องต้น 2

งานซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

**ภาษาจีนเบื้องต้น (ม.1)**

-        ให้นักเรียนถ่ายภาพ ห้องนอน / ห้องน้ำ / ห้องครัว / ห้องนั่งเล่น เลือก 3 ห้อง

-        ปริ้นใส่ขนาด A4 และเขียนอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นภาษาจีน พร้อมอักษรพินอิน

-        เคลือบส่งให้สวยงาม

-        เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น  เลขที่  เบอร์โทรศัพท์

-        ส่งที่โต๊ะ อ.ปัญจรส เหลืองธนกุล (อาคาร5 ชั้น5)

- ส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.


ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1

2 คาบ/สัปดาห์     รวม 16 สัปดาห์

*นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนเกิน 80% ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชา*

คำอธิบายรายวิชา

     เพื่อให้นักเรียนสามารถแนะนำตัว ทักทาย บอกความชอบ พูดถึงตัวเลข ครอบครัว และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ ถูกต้องถามหลักไวยากรณ์ การออกเสียง การฟังพูดอ่านและเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ และเข้าใจถึงความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

     สมรรถนะสำคัญ

           1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นในการแนะนำตัว ทักทาย การบอกความชอบ ตัวเลข ครอบครัว และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น

           2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

     คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดการรักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

     หน่วยการเรียนรู้

           1. คำทักทายและการแนะนำตัว

           2. สำนวนที่ใช้ในห้องเรียน

           3. สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

           4. ตัวเลข เงิน

           5. บอกความชอบของตนเอง

           6. สำนวนเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง

           7. สำนวนที่พบบ่อยในการ์ตูนอนิเมชั่น


            * อาจารย์ประจำวิชา : อ.วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์     เบอร์ติดต่อ 064-607-0927             


ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น2

สนทนาภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น ในการแนะนำตัว ทักทาย และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมผ่านการเรียนภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐาน โดยใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารตามโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  สามารถเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข