เปิดโลกภาษาเวียดนาม

               สามารถสนทนาโดยใช้ภาษาเวียดนามเพื่อทักทาย แนะนำตัว  ฝึกการนับตัวเลข  บอกวันเดือนต่างๆ สามารถบอกถึงชื่อ อายุได้  สามารถบอกวันเกิดของตนเองและรู้จักกับประเทศอื่นๆได้ในเบื้องต้น โดยใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

                เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี สามารถนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับวัฒนธรรมไทย สร้างนิสัยซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะชีวิต และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข