งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 3

ให้นักเรียนหารูปภาพ (ห้ามวาดรูป) และทำบัตรคำศัพท์ขนาด 14.5 x 10.5 cm. (A4 พับ4) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คำทักทาย ได้แก่ สวัสดีตอนเช้า สวัสดีตอนกลางวัน สวัสดีตอนเย็น ขอบคุณ ขอโทษ (5 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 2

2. งานอดิเรก (9 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 25

3. สมาชิกในครอบครัว (8 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 37

4. สัตว์ (9 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 42

รวมทั้งหมด 31 คำ


ดูตัวอย่างได้ที่บอร์ดหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก อาคาร 5 ชั้น 5

***ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก อาคาร 5 ชั้น 5***

อ.ศิโรรัตน์  เอมประณีตร์ (090-981-9130)


งานซอมครั้งที่ 3ภาษาจีนฟัง-พูด

1. ให้นักเรียนคัดคำศัพท์ทุกคำที่อยู่ใน เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาจีนฟัง-พูดจำนวนคำละ 10 บรรทัด

2. ทำลงสมุดคัดจีน (ที่มีขายทั่วไปตามร้านหนังสือ)

3. ส่งภายใน 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก โต๊ะ อ.ปัญจรส เหลืองธนกุล

พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนไว้ด้วย