งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด ปีการศึกษา 2562

อัดคลิปตนเองตามหัวข้อด้านล่าง


Hajime mashite ....ชื่อ....desu.

(ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ/ครับชื่อ......)


Chuugaku san nensei desu. 

(เป็นนักเรียนชั้นม.3)


Shumi wa .......desu. 

(งานอดิเรกคือ.....)


Kazoku wa .......nin desu. .....to..... ga imasu.

(ครอบครัวมี...คนมี.........)


Yoroshiku o-negaishimasu.

(ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ/ครับ)


ส่งมาที่ไลน์อาจารย์ศิโรรัตน์

Line ID : kataisiro


หากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อที่ไลน์หรือเบอร์ 090-981-9130

งานซ่อมครั้งที่ 1 วิชาภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนหารูปภาพ (ห้ามวาดรูป) และทำบัตรคำศัพท์ ขนาด 14.5 x 10.5 cm. (A4 พับ4) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คำทักทาย ได้แก่ สวัสดีตอนเช้า สวัสดีตอนกลางวัน สวัสดีตอนเย็น ขอบคุณ ขอโทษ (5 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 2

2. งานอดิเรก (9 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 25

3. สมาชิกในครอบครัว (8 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 37

4. สัตว์ (9 คำ)  จากหนังสือเรียนหน้า 42

รวมทั้งหมด 31 คำ


หมายเหตุ เวลาส่งงานให้เขียนเบอร์โทรศัพท์แนบมาด้วย ถ้าไม่ผ่านจะให้ทำใหม่

***ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก อาคาร 5 ชั้น 5***

อ.ศิโรรัตน์  เอมประณีตร์ (090-981-9130)

งานซอมครั้งที่ 3ภาษาจีนฟัง-พูด

1. ให้นักเรียนคัดคำศัพท์ทุกคำที่อยู่ใน เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาจีนฟัง-พูดจำนวนคำละ 10 บรรทัด

2. ทำลงสมุดคัดจีน (ที่มีขายทั่วไปตามร้านหนังสือ)

3. ส่งภายใน 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก โต๊ะ อ.ปัญจรส เหลืองธนกุล

พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนไว้ด้วย