ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

งานซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

**วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ม.4)**

-        ให้นักเรียนคัดคำศัพท์ ในหนังสือ Easy step to Chinese 2 (บท 天气และ季节) คำละ 20 บรรทัด พร้อมพินอิน และคำแปล

-        คัด课文 บทละ 2 จบ

-        ทำใส่สมุดคัดของโรงเรียน

- ส่งที่โต๊ะ อ.ปัญจรส เหลืองธนกุล

- ส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.


งานซ่อมครั้งที่ 1 วิชาภาษาญี่ปุ่นหลัก 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิธีซ่อม

1.       แปล よんでみましょう บทที่ 8 ในหนังสือเรียน あきこと友だち เล่ม 2 หน้า 132

2.       แปล よんでみましょう บทที่ 9                         ”                   หน้า 169

3.       คัดคันจิ บทที่ 8 – 9 (มีทั้งหมด 22 ตัว) มาตัวละ 3 ครั้ง พร้อมคำแปล เช่น     = ภูเขา       = ภูเขา       = ภูเขา

4.       แต่งประโยคบอกความสามารถของตนเอง โดยใช้ไวยากรณ์V.Dicことができます10 ประโยค พร้อมแปลภาษาไทย 

         เช่น 一人でうちへかえることができます。สามารถกลับบ้านคนเดียวได้

5.       ตอบคำถามต่อไปนี้ 5 ข้อ (เขียนโจทย์แล้วตอบ) 

         何人兄弟ですか。/どんなスポーツがとくいですか。/おいくつですか。/けさ何を食べましたか。/ピアノをひくことができますか。


หมายเหตุ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงให้เรียบร้อย

**ส่งภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก ตึก 5 ชั้น 5**

อ.ศิโรรัตน์  เอมประณีตร์ (090-981-9130)


ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 1

      นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาภาษาพม่าในระดับเบื้องต้น ในการแนะนำตัว ทักทาย และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาพม่า รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ในระดับพื้นฐาน โดยใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารตามโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  สามารถเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย