งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาภาษาญี่ปุ่นหลัก 1

1.       แปล よんでみましょう บทที่ 2 ในหนังสือเรียน あきこと友だち เล่ม 1 หน้า 72

2.       แปล よんでみましょう บทที่ 3                         ”                      หน้า 112

3.       แปล よんでみましょう บทที่ 4                         ”                      หน้า 144

4.       คัดคันจิ บทที่ 1 – 4 มาตัวละ 3 ครั้ง พร้อมคำแปล เช่น      = เพื่อน       = เพื่อน       = เพื่อน

5.       แต่งประโยคด้วยไวยากรณ์「~に~がいます/あります」10 ประโยค พร้อมแปลภาษาไทย เช่น うちのまえにねこがいます。มีแมวอยู่หน้าบ้าน

6.       แต่งประโยคด้วยไวยากรณ์「~と~で~へ行きます/来ます/かえります」10 ประโยค พร้อมแปลภาษาไทย เช่น 母とバスでうちへかえります。กลับบ้านกับแม่ด้วยรถประจำทาง


หมายเหตุ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงให้เรียบร้อย

**ส่งภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก ตึก 5 ชั้น 5**

อ.ศิโรรัตน์  เอมประณีตร์  (090-981-9130)


ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 1

      นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาภาษาพม่าในระดับเบื้องต้น ในการแนะนำตัว ทักทาย และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาพม่า รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ในระดับพื้นฐาน โดยใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารตามโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  สามารถเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย