ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1

           ศึกษาการใช้ภาษา ศัพท์ สำนวนในชีวิตประจำวัน ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ นำเสนอด้วยการอภิปราย และการเขียน  โดยใช้ทักษะทางภาษาในการเรียนรู้ และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  

             เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนอย่างถูกต้องเหมาะสม กับหลักการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้จักคิด แก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  สามารถเปรียบเทียบและถ่ายทอดวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรม ไทย  ส่งผลให้รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีความสุข 


งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 2

1. ให้นักเรียนเลือกข่าวจาก https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ มา 2 ข่าว นำมาแปลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งใส่แหล่งที่มาของข่าว และวันที่ลงข่าว จากนั้น เขียนความคิดเห็นของตนเองต่อข่าวนี้ ไม่ต่ำกว่า 3 บรรทัด

2. เลือกดูคลิปวีดีโอใน Youtube จากหัวข้อต่อไปนี้ มา 2 หัวข้อ แล้วเขียนสรุปเนื้อหาลงในกระดาษรายงาน

สารภาพรักเป็นภาษาญี่ปุ่น EP107

ภาษาญี่ปุ่น EP98 : บทสนทนาที่ใช้บนเครื่องบิน

ภาษาญี่ปุ่น : คำอุทานที่ใช้บ่อย ในภาษาญี่ปุ่น

แปลคำทำนายเซียมซี เป็นภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นคิดยังไงกับศาสนา นับถือศาสนาไหนมากที่สุด

หน้าร้อน ฤดูร้อน คนญี่ปุ่นทำอะไรกันบ้าง พร้อมสอนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น


หมายเหตุ        1. นักเรียนจะพิมพ์หรือเขียนก็ได้

                   2. เวลาส่งงานให้นักเรียนเขียนเบอร์โทรศัพท์มาด้วย ถ้าไม่ผ่านจะแจ้งให้ทำใหม่


***ส่งงานภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก อาคาร 5 ชั้น 5***

อ.ศิโรรัตน์  เอมประณีตร์ (090-981-9130)