สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (ส 20202)

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สำรวจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนทางสังคม กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระหว่างความสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของความสมดุลของสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

ประวัติศาสตร์ 1 (ส 21103)

วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา เพื่อใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาที่มาและเปรียบเทียบศักราช นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราว สภาพภูมิศาสตร์ และแหล่งอารยธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลต่อพัฒนาสังคมไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 (ส 21101)

วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา ประพฤติตนตามแบบอย่างพุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า และชาวพุทธตัวอย่าง ศึกษาหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 เพื่อนำไปพัฒนา การคิด แก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว เรียนรู้ พัฒนาจิต และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีในการค้นคว้าสื่อสารเพื่อสำรวจ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เพื่อเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี สินค้า ประชากรในภูมิภาค ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ศึกษาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต