ประวัติศาสตร์ 3 (ส 22103) (อ.ภรณ์มนัส ชั้นกลาง)

วิชาประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4-6 ที่เรียนกับอาจารย์ภรณ์มนัส ชั้นกลาง

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ที่มีผลต่อการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน พัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าและมีความรัก ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย

ภาพยนตร์สะท้อนสังคม (ส 20213)

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่สะท้อนสภาพสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และสังคมโลก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คุณค่าของหลักการสิทธิมนุษยชน และการเห็นประโยชน์ของส่วนรวม

วัฒนธรรมและประเพณีไทย (ส 20208)

ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญในแต่ละภาค ตลอดจนการละเล่นของเด็กไทย รวมถึงวัฒนธรรมไทยและความหมายของประเพณีที่มีความสำคัญต่อคนในชาติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ประวัติศาสตร์ 3 (ส 22103) (อ.วัชพล ตุลยวิไลกุล)

วิชาประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1-3 ที่เรียนกับอาจารย์วัชพล ตุลยวิไลกุล

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ที่มีผลต่อการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน พัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าและมีความรัก ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (ส 22101)

ศึกษา วิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ สังคม การเปลี่ยนแปลง ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกาต่อประเทศไทย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศึกษา วิเคราะห์การเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันในประเทศเพื่อนบ้าน และพระพุทธศาสนายังเป็นรากฐานของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมทั้งการศึกษาพุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง ยังก่อให้เกิดการนามายึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต