สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 (ส 31101)

ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม สถาบันทางสังคม สถานภาพ บทบาท การขัดเกลา ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมไทยและสากล วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาล การก่อตั้งพระพุทธศาสนา การตรัสรู้ ทางสายกลางตามหลักอริยสัจ 4 ในการพัฒนาศรัทธาและปัญญาตามวิถีพุทธ และศาสนาที่ตนนับถือ ศึกษาประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนิกชนตัวอย่าง ฝึกการปฏิบัติการไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน ฝึกวิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การสังคายนาพระไตรปิฎก สามารถใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ และประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (ส 30235)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลัก ในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ได้แก่ การเมืองเปรียบเทียบ รัฐและระบบราชการ การกำหนดนโยบายสาธารณะการเมืองระหว่างประเทศและความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง

โดยการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นจากแหล่งข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยี การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การปรับตนเองดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระบบการปกครองของไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญ พร้อมทั้งตระหนักถึงสิทธิ บทบาท หน้าที่และการมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมไปถึงมีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีทักษะการทำงานและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (ส 30214)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หมายถึง การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในอดีต โดยเน้นการศึกษาถึงการใช้หรือการจัดสรรทรัพยากรของสังคมที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนหรือสังคม การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนอกจากจะทำให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ตลอดจนที่มาของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังช่วยให้เข้าใจพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกด้วย

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ส 30202)

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ ระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมาย ปัญหาการใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไข เห็นความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย