ประวัติศาสตร์ 9 (ส 32103)

ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารในการวิเคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย บุคคลสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีผลต่อการสร้างองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การตีความและการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน เห็นคุณค่าและมีความรัก ความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 (ส 32101)

ศึกษาปฏิสัมพันธ์และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบนโลกและประเทศไทย วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและผลกระทบเพื่อการป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน นำความรู้มาบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิเคราะห์ เปรียบเทียบภูมิศาสตร์ ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม การใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทยในการเลือกตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสม วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมคำสอนของศาสดาที่ตนนับถือ วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่

มลภาวะสิ่งแวดล้อม (ส 30208)

ศึกษา วิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอด นำสภาพปัญหาของสภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาความหมาย ประเภท และสาหตุของการเกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน  วิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลภาวะในน้ำ มลภาวะในอากาศ มลภาวะในดิน หรือมลภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์

            โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก และเห็นคุณค่า ความสำคัญถึงการเสนอแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศไทย และโลก ในฐานะพลเมืองโลก