ประวัติศาสตร์ 11 (ส 33201)

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ บทบาทของพระมหากษัตริย์ บุคคลสำคัญชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลือกดำรงชีวิต ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมไทย บนพื้นฐานของหลักเหตุผล ตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ.2475)

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้น การแก้ปัญหา การอภิปราย การตีความ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทย

ศาสนาสากล (ส 30210)

การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานั้นถือเป็นส่วนสำคัญต่อการเข้าใจและรู้ถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งศาสนายังถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการใช้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้สามารถประคองตนและพัฒนาตนให้สามารถพัฒนาจิตและกายของตนนำไปสู่การหาเป้าหมายของชีวิตได้ต่อไปในภายภาคหน้า ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นมาของศาสนาทั่วโลก อาทิเช่น ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื้อ ศาสนาชินโต ศาสนาพรามห์ฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาซิก ศาสนายูดาห์ เป็นต้น