ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว21. 施纳卡琳未落大学附中


2. รหัสวิชา    33204     ชื่อวิชา  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว2(汉语旅游II


   จำนวน หน่วยกิต 


3. คำอธิบายรายวิชา (course description)


ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ เช่นภาพยนตร์ ละคร สารคดีฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการสร้างสถานการณ์จำลองโดยใช้ศัพท์ สำนวนที่เรียนมาทั้งหมดค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ นำเสนอด้วยการอภิปรายและการเขียน ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศไทย นำองค์ความรู้ทางภาษามาสังเคราะห์เป็นหนังสั้น


4. จุดประสงค์ของวิชา


          1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาจากสถานการณ์จำลองหรือจากสถานการณ์ที่กำหนดให้


          2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานที่จริงตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อการเรียนรู้


              จริง


3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาจริงกับเจ้าของภาษาเอง


4.เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม


5. เพื่อให้นักเรียนสังเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบหนังสั้น


5. หัวข้อวิชา (course outline)


          1.  在机场


          2.  买东西


3. 去旅游


6. วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  


          รายงาน  อภิปราย   


7อุปกรณ์สื่อการสอน            


8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน


                                                                                           จำนวนเปอร์เซ็นต์


          8.1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง /รายงานหน้าชั้น/ฝึกปฏิบัติ                     50


          8.2 การสอบ                                                                           40


                 -  สอบกลางภาค                                                               20


       - สอบปลายภาค                                                                20


          8.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ                                             10


 


9. การประเมินผลการเรียน


               การตัดเกรด 8 ระดับ ดังนี้


ที่

ระดับคะแนนที่ได้

เกรดที่ได้

1

0-49.4

0

2

49.5-54.4

1

3

54.5-59.4

1.5

4

59.5-64.4

2

5

64.5-69.4

2.5

6

69.5-74.4

3

7

74.5-79.4

3.5

8

79.5-100

4


 


10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน


              ทุกวันตามเวลาราชการ   


 


11. เอกสารอ่านประกอบ โปรดระบุชื่อเอกสารตามหลักการอ้างอิง


          11.1 初级汉语口语 课文与练习)(提高篇)


          11.2 旅游汉语速成(学汉语游中国)


11.3            导游泰国曼谷  汉语导游教材