งานซ่อมครั้งที่ 2 วิชาศิลปะ4

คำชี้แจงในการซ่อม

- ติดตามฏิบัติงานชิ้นงานที่ยังไม่ได้ส่งที่เหลือให้ครบถ้วน โดยสามารถเช็คงานที่ค้างและรับอุปกรณ์การซ่อมได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องพักครู

ตามอาจารย์ประจำวิชาดังนี้ 

ม.2/5 ติดต่อ อ.กิตติศักดิ์ คนแรงดี, อ.ชญานิศ เริ่มคิดการ