งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาศิลปะ7

ภาระงานการซ่อม

ให้มาตามภาระงาน จากชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งให้ครบถ้วน

โดยให้มารับวัสดุ อุปกรณ์ และส่งงาน ที่ห้องพักอาจารย์หมวดศิลปะ อาตาร 2 ชั้น 3

งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชา องค์ประกอบศิลป์ 1

รายละเอียดการซ่อม 

ให้นักเรียนวาดหน้าตนเอง สไตล์กราฟิค ด้วยสีโปสเตอร์ สีเดียว (Monochrome)

ติดต่อขอรับวัสดุอุปกรณ์ และส่งงานที่ห้องพักอาจารย์ หมวดศิลปะ อาคาร 2 ชั้น 3