งานซ่อมครั้งที่ 2 วิชาศิลปะ 8

คำชี้แจงในการซ่อม

- ติดตามฏิบัติงานชิ้นงานที่ยังไม่ได้ส่งที่เหลือให้ครบถ้วน โดยสามารถเช็คงานที่ค้างและรับอุปกรณ์การซ่อมได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องพักครู

ตามอาจารย์ประจำวิชาดังนี้ 

ม.4 เอกศิลปะการแสดง         ติดต่อ อ.กิตติศักดิ์ คนแรงดี

ม.4 เอกพละศึกษา               ติดต่อ อ.ชญานิศ   เริ่มคิดการ 

ม.4 เอกดุริยางค์                 ติดต่อ อ.ดร.วิภาภรณ์ อรุณปลอด

ม.4 เอกอาหารการโรงแรม      ติดต่อ อ.ดร.วิภาภรณ์ อรุณปลอด งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาศิลปะ7

ภาระงานการซ่อม

ให้มาตามภาระงาน จากชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งให้ครบถ้วน

โดยให้มารับวัสดุ อุปกรณ์ และส่งงาน ที่ห้องพักอาจารย์หมวดศิลปะ อาตาร 2 ชั้น 3

งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชา องค์ประกอบศิลป์ 1

รายละเอียดการซ่อม 

ให้นักเรียนวาดหน้าตนเอง สไตล์กราฟิค ด้วยสีโปสเตอร์ สีเดียว (Monochrome)

ติดต่อขอรับวัสดุอุปกรณ์ และส่งงานที่ห้องพักอาจารย์ หมวดศิลปะ อาคาร 2 ชั้น 3