งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาออกแบบอินเทอเรคทีฟฯ

ภาระงานการซ่อม

ให้มาตามภาระงาน จากชิ้นงานที่ไม่ได้ทำ เพื่อส่งให้ครบถ้วน

โดยให้มารับวัสดุ อุปกรณ์ วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 15.30 น.

และส่งงาน ที่ห้องพักอาจารย์หมวดศิลปะ อาตาร 2 ชั้น 3

ภายในระยะเวลาที่กำหนด


งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก

ภาระงานการซ่อม

ให้มาตาม ภาระงาน จากชิ้นงานที่ไม่ได้ส่ง ให้ครบถ้วน

โดยให้มารับวัสดุ อุปกรณ์ และส่งงาน ที่ห้องพักอาจารย์หมวดศิลปะ อาตาร 2 ชั้น 3 

 

ศิลปะ 9 (ศ32101)

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ การสร้างงานทัศนศิลป์ จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิน การวาดภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูน งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศทที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างองค์ความรู้และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ผ่านงานศิลปะได้ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆและมี ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถประยุกต์กระบวนการต่างๆไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจำวันได้