ปฏิบัติดนตรี1

การสอบซ่อมครั้งที่3 

1. นักเรียนส่งโน้ตบทเพลงที่ใช้การสอบ RECITAL จำนวน 4 ชุด

2. การสอบบังคับให้มี  Accompaniment  เพียง  1 ชิ้น และเตรียมติดต่อด้วยตนเอง

3. เครื่องดนตรีไทย หรือกลองชุด ที่ไม่มีโน้ตเพลงประกอบ ให้นักเรียนส่งเป็นไฟล์ คลิปวี ดี โอ ในเวอร์ชั่นเดียวกันที่ใช้การสอบ เป็นแผ่น ซี ดี

4. นักเรียนส่งโปสเตอร์ รายบุคคล ตามมาตราฐานสากล ขนาด A3 และไฟล์ภาพโปสเตอร์

5. กำหนดวันสอบการแสดงดนตรี( RECITAL) 

6. ติดต่อสอบถามหรือ ส่งไฟล์ข้อมูล ได้ที่ Yongyuta@g.swu.ac.th

 

ศิลปะพื้นฐาน 7

นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชา เพื่อสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ 

วิพากษ์นาฏศิลป์ไทย

นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อสอบปฏิบัติรายวิชา วิพากษ์นาฏศิลป์ไทย