ทฤษฎีดนตรีสากล3

การสอบซ่อมครั้งที่3 ทำข้อสอบทฤษีดนตรีสากล 1 ฉบับ ให้ผ่านเกณฑ์ เกิน 50% ของคะแนนรวมข้อสอบ

ทักษะดนตรี 9

นักเรียนต้องเข้าเรียนในวิชาให้ได้มากกว่า 20 ครั้ง  จากทั้งหมด 24 ครั้ง

และนักเรียนต้องจัดการแสดงเดี่ยวเครื่องดนตรีเอกของตนเอง ใช้เวลาตั้งแต่ 7 - 10 นาที 

โดยมีผู้ชมมากกว่า 30 คน 

ละครหุ่นสำหรับเด็ก

นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชาที่ห้องพักครู เพื่อสอบปฏิบัติละครหุ่นสำหรับเด็ก

นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 3

นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชาที่ห้องพักครู เพื่อสอบปฏิบัตินาฏศิลป์

ศิลปะพื้นฐาน 9

ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อสอบปฏิบัติละครสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน3

นักเรียนติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยมาตรฐานเพลง ตับพรหมาศ