คอมพิวเตอร์ดนตรี ม.6

พื้นฐานการใช้อุปกรณ์และระบบเสียง สร้างสรรค์ผลงานเพลงในรูปแบบต่างๆด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกผ่านดนตรีสังเคราะห์  

พื้นฐานดนตรี 6

นักเรียน เรียนพื้นฐานทฤษฎีดนตรี จนถึงเกรด 5  

โครงงานดนตรี 2

- ให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโครงการ  และทำการฝึกเขียนโครงการทางด้านดนตรี

- นักเรียนได้ฝึกจัดโครงการและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 5

นักเรียนติดต่ออาจารญืประจำวิชา เพื่อสอบปฏิบัตินาฏศิลป์