งานซ่อมครั้งที่ 3 วิชาสุขศึกษา

วิธีการซ่อมวิชาสุขศึกษาภาคเรียนที่ 1 

ให้นักเรียนจัดทำคลิป VDO เสนอในเรื่องของอนามัยเจริญพันธ์และวิธีการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี

ความยาวไม่เกิน 5 นาทีแต่ต้องครอบคลุมทุกชนิด