การตัดเย็บเครื่องใช้ภายในบ้าน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์  เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน  ปฏิบัติงานออกแบบ  กำหนดขนาด  เลือกใช้วัสดุ  สร้างแบบ  ตัดเย็บ  และตกแต่งโดยใช้วัสดุท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว การคิดคำนวณต้นทุนราคาวัตถุดิบและกำหนดราคาขาย

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า