เทคโนโลยี 2

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการและวิธีการ การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การเลือกซื้อสินค้าและบริการ การประกอบอาหารสำหรับครอบครัว ความรู้เรื่องผ้า การเลือกซื้อเสื้อผ้า การดูแลรักษาเสื้อผ้า  การซ่อมแซมเสื้อผ้า  ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์  การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งบ้าน จากวัสดุท้องถิ่น การเลือกใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของงาน  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


การตัดเย็บเครื่องใช้ภายในบ้าน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์  เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน  ปฏิบัติงานออกแบบ  กำหนดขนาด  เลือกใช้วัสดุ  สร้างแบบ  ตัดเย็บ  และตกแต่งโดยใช้วัสดุท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว การคิดคำนวณต้นทุนราคาวัตถุดิบและกำหนดราคาขาย

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า