ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้

            ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  ในการแกะสลักผัก  ผลไม้และวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้จัดและตกแต่งในโอกาสต่างๆ   การประเมินผลงาน การพัฒนาปรับปรุงผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

          โดยใช้กระบวนการทักษะการทำงาน กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

          เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการทำงานใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


สุขาภิบาลอาหาร

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารความปลอดภัยทางด้านอาหาร สุขาภิบาลสถานที่ประกอบการอาหารการจำหน่ายอาหารอนามัยของผู้ประกอบการการจัดเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารในรูปแบบต่างๆการเตรียมอาหารและการเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารตลอดจนประโยชน์และโทษต่างๆที่มากับอาหารในชนิดต่างๆ รวมถึงการปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นพื้นฐานการเตรียมตัวสู่งานอาชีพที่ตนเองสนใจ

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงานกระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละมีวินัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะมีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

หลักการโรงแรม

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานการบริการโรงแรมในด้านต่าง ๆ  การจัดสายงาน  การดำเนินงานของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ เช่น  ฝ่ายบริการส่วนหน้า ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเครื่องดื่ม และแผนกบริการภายในโรงแรม การศึกษาดูงานตามโรงแรมระดับต่าง ๆในกรุงเทพมหานคร  การฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเฉพาะด้านในงานส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม   โดยเน้นกระบวนการทำงาน  การฝึกปฏิบัติจริง

 โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


ขนมไทย3

ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติ  เกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสำคัญและประเภทของขนมไทยที่ใช้ในพิธีงานมงคลต่างๆ  การเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมไทย  การฝึกทักษะการทำขนมไทยที่ใช้ในงานมงคลประเภทต่างๆ  รวมถึงการทำตำรับมาตรฐานของขนมไทย

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า