วิทยาศาสตร์การอาหาร

ศึกษาทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับ แหล่งอาหารของมนุษย์  องค์ประกอบทางกายภาพ  และทางเคมี ของอาหาร  ได้แก่ธัญพืช  แป้ง น้ำตาล เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ไข่  นม  ผัก  ผลไม้  ไขมัน  และน้ำมัน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร 

          โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

          เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


โภชนาการบุคคล

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางโภชนศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร ความสำคัญ  ประโยชน์ของอาหาร  และสารอาหารหลักโภชนาการ  หลักการจัดอาหารสำหรับบุคคลวัยต่างๆ  และบุคคลภาวะพิเศษ  โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร  ความต้องการปริมาณสารอาหาร  การคำนวณสารอาหารที่ร่างกายได้รับ

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงานกระบวนการกลุ่มการสร้างทักษะการปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงานซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการเสียสละมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะมีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบของอาหารไทย ความจำเป็นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่อุตสาหกรรมการตลาด ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค  แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การทดสอบทางประสาทสัมผัส การคิดวิเคราะห์ พัฒนา ให้เกิดประสิทธิผล

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


อาหารจานเดียว

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประกอบอาหารจานเดียว   โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ  การเลือกและวิธีการเก็บรักษา  วัตถุดิบ  อุปกรณ์  เกี่ยวกับการประกอบอาหาร  การฝึกปฏิบัติประกอบอาหารจานเดียวประเภทต่าง ๆ  การจัดและตกแต่งอาหาร  การคำนวณราคาต้นทุนการผลิต  ราคาจำหน่าย  และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การจัดการงานแม่บ้านในโรงแรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแม่บ้านในระดับพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การจัดเตรียมห้องพัก การทำความสะอาดห้องพัก  เครื่องมือ อุปกรณ์  รวมทั้งน้ำยาเคมี ที่ใช้ทำความสะอาดทุกชนิด  การจัดเครื่องใช้ประจำห้องพัก  การนำส่งผ้าซึ่งใช้ภายในโรงแรม  การรายงานสภาพของห้องพัก การตรวจสอบความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก  การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแม่บ้าน การควบคุมการเบิกจ่าย  การจัดทำบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้  และการใช้ภาษาในการพูด การติดต่อกับลูกค้า ศัพท์เฉพาะ จรรยาบรรณและมารยาทของพนักงาน

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย        ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


อาหารไทย

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกและใช้วัตถุดิบ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  ประเภทของอาหารไทย  หลักการ  วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย    การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ  เช่น แกงจืด  แกงเผ็ด  ผัด  ยำ เครื่องจิ้ม เป็นต้น

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


อาหารไทย

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกและใช้วัตถุดิบ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  ประเภทของอาหารไทย  หลักการ  วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย    การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ  เช่น แกงจืด  แกงเผ็ด  ผัด  ยำ เครื่องจิ้ม เป็นต้น

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า