อาหารนานาชาติ

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะอาหารประเทศต่าง ๆ  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร   ประเภทและ วิธีการ  เทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ  การเลือก และเตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารประเทศต่างๆ  การฝึกปฏิบัติอาหารนานาชาติ  การจัดตกแต่งอาหารและการจัดบริการ  การคำนวณค่าใช้จ่าย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

อาหารท้องถิ่น (Local Food)

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การเลือกและใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารท้องถิ่น เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารท้องถิ่น  เทศกาลประเพณีที่เกี่ยวกับอาหารไทยของท้องถิ่นต่างๆ   การฝึกปฏิบัติการทำอาหารท้องถิ่น

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


การจัดดอกไม้สด

        ศึกษาทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ  การออกแบบ  การเลือก  และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษาดอกไม้และใบไม้ให้อยู่ได้นาน เทคนิคการจัดดอกไม้และใบไม้ การจัดดอกไม้รูปทรงต่างๆเพื่อใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสพิเศษ การจัดดอกไม้ตามหลักสากลและเชิงธุรกิจ การจัดตกแต่งช่อดอกไม้ การจัดตกแต่งตระกร้า ฯลฯ คำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขาย

         โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

            เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


สารเจือปนอาหาร

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ ประเภท ของสารเจือปนในอาหาร  ชนิดและคุณสมบัติของสารเจือปนอาหาร  วิธีการใช้และประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร ผลของสารเจือปนที่มีผลต่ออาหารทั้งด้านเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


อาหารท้องถิ่น

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การเลือกและใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารท้องถิ่น เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารท้องถิ่น เทศกาลประเพณีที่เกี่ยวกับอาหารไทยของท้องถิ่นต่างๆ   การฝึกปฏิบัติการทำอาหารท้องถิ่น โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


การจัดดอกไม้สด (Flowers Arrangement)

ศึกษาทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ  การออกแบบ  การเลือก  และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษาดอกไม้และใบไม้ให้อยู่ได้นาน เทคนิคการจัดดอกไม้และใบไม้ การจัดดอกไม้รูปทรงต่างๆเพื่อใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสพิเศษ การจัดดอกไม้ตามหลักสากลและเชิงธุรกิจ การจัดตกแต่งช่อดอกไม้ การจัดตกแต่งตระกร้า ฯลฯ คำนวนต้นทุน                       และกำหนดราคาขาย

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ                     มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


อาหารท้องถิ่น

        ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การเลือกและใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารท้องถิ่น เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารท้องถิ่น เทศกาลประเพณีที่เกี่ยวกับอาหารไทยของท้องถิ่นต่างๆ   การฝึกปฏิบัติการทำอาหารท้องถิ่น

        โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

         เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า


สารเจือปนอาหาร (Food Additive)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ ประเภท ของสารเจือปนในอาหาร  ชนิดและคุณสมบัติของสารเจือปนอาหาร  วิธีการใช้และประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร ผลของสารเจือปนที่มีผลต่ออาหารทั้งด้านเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง   มีจิตสาธารณะ  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า