จิตรกรรมสีนำ้มัน

ศึกษาหลักและกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมสีนำ้มัน การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ คุณสมบัติของสีนำ้มันและเทคนิคการเขียนสีนำ้มัน ฝึกปฎิบัติเขียนภาพสีนำ้จากหุ่นจริง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือนและตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีนำ้มัน

ศิลปะจินตทัศน์สถิตย์

ศึกษาและฝึกปฎิบัติศิลปะจินตทัศน์ที่มีสภาพคงที่หรือสถิตย์ โดยเลือกสรรสื่อแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง บนฐานความคิดสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารที่เรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะได้ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิต และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


จินตทัศน์ 2 มิติ

ศึกษาพื้นฐานศิลปะจินตทัศน์ 2 มิติ บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและการนำเสนอความคิดในงานศิลปะปฎิบัติด้วยสื่อ 2 มิติ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตัวอย่างสื่อแสดงออก 2 มิติ เช่น ภาพวาด ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

พื้นฐานการออกแบบทางทัศนศิลป์

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบทัศนศิลป์ในระดับพื้นฐานโดยพิจารณาแนวคิดที่สัมพันธ์กับการออกแบบบนฐานความคิดสร้างสรรค์

เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบแฟชั่น 

เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติเป็นพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป

เขียนแบบพื้นฐาน

ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน หลักและกระบวนการเขียนแบบพื้นฐานรูปแบบการเขียนแบบ 

พื้นฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ การเขียนทัศนียภาพของอาคารต่างๆและการนำเสนอผลงานการเขียนแบบพื้นฐาน

จิตรกรรมสีน้ำ

ศึกษาหลักและกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมสีน้ำ การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ คุณสมบัติของสีน้ำเทคนิคการเขียนสีน้ำ 

ฝึกปฏิบัติเขียนภาพสีน้ำจากหุ่นจริง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือนและภาพตามความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ำ


ศิลปะ 7

        ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติงานวาดเส้นพื้นฐาน หลักการวาดเส้น วัสดุและอุปกรณ์ ในการวาดเส้น ฝึกสังเกตและถ่ายทอดโดยการแก้ปัญหา แสงเงา น้ำหนัก มิติ และปริมาตร ฯลฯ

        โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะได้ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

        พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และจิตสาธารณะที่ดี


วาดเส้น 1

        ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติงานวาดเส้นพื้นฐาน หลักการวาดเส้น วัสดุและอุปกรณ์ ในการวาดเส้น ฝึกสังเกตและถ่ายทอดโดยการแก้ปัญหา แสงเงา น้ำหนัก มิติ และปริมาตร ฯลฯ

        โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง     มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

        พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และจิตสาธารณะที่ดี


ประติมากรรมสร้างสรรค์

        ศึกษา ค้นคว้า หลักและกระบวนการออกแบบประติมากรรมเบื้องต้น ประเภท การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการขึ้นรูป และฝึกปฏิบัติการออกงานประติมากรรมบนฐานความคิดสร้างสรรค์                                                               

        โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการความรู้ ความคิด ความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ สามารสร้างองค์ความรู้และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ผ่าผลงานศิลปะได้ สามารถใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถประยุกต์กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้                                                                                                           

        พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดี


ศิลปะ 1

        การศึกษาค้นคว้า ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม หลักของความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ (Perspective) ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น 

        การศึกษาค้นคว้า รูปแบบ กลวิธี เรื่องราวในการปั้นหรือสื่อผสม การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก การประเมินผลงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

        การศึกษาค้นคว้า รูปแบบของทัศนธาตุ และแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน 

        โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะได้ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการดำเนินชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข                                                                  พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และมีจิตสาธารณะที่ดี