หุ่นยนต์

คำชี้แจง

ทำงาน Ae มา 2 ชิ้น โดยใช้วีดีโอที่มีตัวเองในงานทั้ง 2 ชิ้น

ส่งงานด้วยตนเองเป็นไฟล์ mp4 ที่ห้องคอมพิวเตอร์5 (LAB5) ชั้น 9

คอมพิวเตอร์กราฟิก

คำชี้แจง

ทำ Infographic มา 2 เรื่อง (เรื่องอะไรก็ได้) โดยใช้โปรแกรม Adobe Illutrator เท่านั้น 
ห้ามใช้ไฟล์ภาพมาตกแต่ง แต่ต้องใช้ Ai วาดขึ้นมาหรือดร๊าฟเท่านั้น

ส่งงานด้วยตนเองเป็นไฟล์ ai และ jpeg ที่ห้องคอมพิวเตอร์5 (LAB5) ชั้น 9 

เทคโนโลยี 3

คำชี้แจง

ทำงาน photoshop 2 ชิ้น (ปก Portfolio  และ  Profile) 

ส่งงานด้วยตนเองเป็นไฟล์ psd และ jpeg ที่ห้องคอมพิวเตอร์5 (LAB5) ชั้น 9