วิชาแฟ้มสะสมผลงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนสรา้งแฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม ส่งที่อาจารย์อำนาจ สาทสิทธิ์ ห้องพักครู EAI ชั้น 9