ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของผู้นำ และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงลักษณะของผู้นำที่ดี การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การประสานงานและการตัดสินใจ