ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย สร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความเป็นมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้ มีคุณลักษณะดังนี้ 1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2.มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ