กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

       ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบวินัยทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือ เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติกรรมเพื่อตอบแทนพระคุณบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ  รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน  ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดก  ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประโยชน์