สอบแก้ตัว วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

วิชาลูกเสือ-เนตรนารี และหน้าที่พลเมือง 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คำชีแจง : ให้นักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี และ หน้าที่พลเมือง 2 ดำเนินการสอบแก้ตัวตามรายละเอียด ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.